Molecules and Cells

Cited by CrossRef (1)

  1. Jie Gao, Xue Gu, Manqian Zhang, Xingwang Zu, Fukui Shen, Xiaotao Hou, Erwei Hao, Gang Bai. Ferulic acid targets ACSL1 to ameliorate lipid metabolic disorders in db/db mice. Journal of Functional Foods 2022;91:105009
    https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105009